ul. Św. Jana 32     16 677 00 79       Pn - Pt: 08:00 - 18:00
  
        ul. Św. Jana 32     16 677 00 79       Pn - Pt: 08:00 - 18:00
  

Parking

CENNIK

  • PIERWSZE 15 minut bezpłatne
  • Godzina parkowania – 2 PLN
  • Abonament miesięczny: 150 PLN

Opłata za wynajem miejsca parkingowego jest naliczana po upływie 15 (słownie: piętnastu) minut od pobrania biletu przed wjazdem i wynosi 2 PLN (słownie: dwa złote) za każdą kolejną rozpoczętą godzinę parkowania. Po dokonaniu płatności w kasie, doliczany zostaje dodatkowy czas w ilości 10 (słownie: dziesięciu) minut zwolniony z opłaty. Należy zaznaczyć, iż w przypadku braku opłaty czas zwolniony z opłaty nie zostaje zwiększony o dodatkowe 10 minut.  Automat przyjmuje wyłącznie monety o nominale 1 PLN, 2 PLN, 5 PLN (słownie: jeden złoty, dwa złote, pięć złotych) oraz akceptuje płatność kartą za pomocą zintegrowanego terminala płatniczego. W przypadku zgubienia biletu parkingowego należy dokonać opłaty w kasie w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) celem uzyskania nowego biletu.

REGULAMIN PARKINGU

 Optima Sp. z o.o. w Przemyślu

Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2021 r.

1. Poprzez wjazd na teren Parkingu Użytkownik pojazdu – osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem w chwili wjazdu bądź wyjazdu z Parkingu lub właściciel pojazdu) zawiera z Optima sp. z o.o. umowę o najem miejsca parkingowego – wydzielonej powierzchni na terenie Parkingu przeznaczonej na parkowanie pojazdu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z Parkingu. Każdy Użytkownik poprzez wjazd pojazdem na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu Parkingu Użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z Parkingu. Optima sp. z o.o. ma wyłącznie prawo do decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia Parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5 tony, za wyjątkiem pojazdów które otrzymały zezwolenie udzielone przez Optima sp. z.o.o. na wjazd na teren Parkingu. Na terenie Parkingu:

a) Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 ze zm.),

b) Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,

c) Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów, którym decyzją Optima sp. z o.o. udzielono zgody na takie parkowanie,

d) Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon oraz światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych,

e) Użytkownik Pojazdu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

3. Opłata za wynajem miejsca parkingowego jest naliczana zgodnie z cennikiem zamieszczonym przy kasie oraz przy wjeździe do Parkingu. Kasa przyjmuje wyłącznie monety o nominale 1 PLN, 2 PLN, 5 PLN (słownie: jeden złoty, dwa złote, pięć złotych) oraz akceptuje płatność kartą za pomocą zintegrowanego terminala płatniczego. W przypadku zgubienia biletu parkingowego należy dokonać opłaty w kasie zgodnie z cennikiem celem uzyskania nowego biletu.  Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych. 

4. Zabrania się:

  • parkowania poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi
  • parkowania przez osoby nieuprawnione na miejscach postojowych zastrzeżonych, to jest oznaczonych znakiem poziomym P-20
  • palenia lub używania otwartego ognia,
  • mycia lub odkurzania samochodów,
  • wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania Parkingu
  • wjazdu na Parking bez pobrania biletu
  • korzystania z kasy niezgodnie z instrukcją na przedniej stronie urządzenia i informacjami wyświetlanymi na ekranie

5. Użytkowanie kasy niezgodnie z instrukcją może skutkować uszkodzeniem urządzenia, co wiąże się z koniecznością dokonania odpłatnej naprawy przez autoryzowany serwis. W takim przypadku Optima sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przekazania policji nagrań monitoringu celem weryfikacji osoby odpowiedzialnej za uszkodzenia i obciążenia takiej osoby kosztem naprawy.

6. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Optima sp. z o.o. lub osobom trzecim podczas korzystania z Parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Optima sp. z o.o. o wyrządzeniu szkody. Optima sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie. Wyłącza się odpowiedzialność Optima sp. z o.o. z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu spowodowanych działaniem Użytkowników bądź osób trzecich.

7. Optima sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 50,70,80,95,150,500 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez Użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 niniejszego regulaminu, a ponadto obciążyć danego Użytkownika kosztami przywrócenia Parkingu do stanu sprzed zawarcia umowy najmu. Dodatkowo, w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia ludzkiego, może usunąć pojazd z terenu Parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania, ponosi jego właściciel. W przypadku nieuregulowania należności w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia, Optima sp. z o.o. będzie dochodzić zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik Parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w w §3 ust.1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478), a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

8. Reklamacje należy zgłaszać listownie na adres ul. Św. Jana Nepomucena 32, 37-700 Przemyśl. Optima sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w ciągu 28 dni roboczych i udzieli odpowiedzi w formie listownej.

Il negozio online di steroidi https://italiafarmaci24.com/ fornisce una piattaforma conveniente per l'acquisto di farmaci che migliorano le prestazioni fisiche.

Wenn Sie hochwertige steroide kaufen bei der besten Online Apotheke, sollten Sie AnabolikaLegal aufsuchen und keine Kompromisse eingehen!

Przychodnia Optima w Przemyślu