ul. Św. Jana 32     16 677 00 79       Pn - Pt: 08:00 - 18:00
  
        ul. Św. Jana 32     16 677 00 79       Pn - Pt: 08:00 - 18:00
  

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

PRZYCHODNIA-PRZEMYSL.PL

   1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Przychodnia-przemysl.pl jest „OPTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Przemyślu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. św. Jana Nepomucena 32, 37-700 Przemyśl); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134319; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł; NIP: 7952178565; REGON: 650971967, adres poczty elektronicznej: media@przychodnia-przemysl.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 48 166770079, wew. Biuro (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów (albo Firm na Prawach Konsumenta) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. FIRMA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Przychodnia-przemysl.pl jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Przychodnia-przemysl.pl nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  6. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, PRZYCHODNIA-PRZEMYSL.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://przychodnia-przemysl.pl.
  7. TREŚCI – Usługa Elektroniczna, materiały audio i video, zdjęcia oraz teksty dostępne w Serwisie Internetowym, zamieszczone przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy, pod którymi Usługobiorcy mogą umieszczać komentarze.
  8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  9. USŁUGOBIORCA – każdy podmiot korzystający albo zamierzający korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Przychodnia-przemysl.pl, to jest: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  10. USŁUGODAWCA – „OPTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Przemyślu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. św. Jana Nepomucena 32, 37-700 Przemyśl); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134319; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł; NIP: 7952178565; REGON: 650971967, adres poczty elektronicznej: media@przychodnia-przemysl.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 48 166770079, wew. Biuro.
  11. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

   2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawność przechowywanych w Przychodnia-przemysl.pl danych Usługobiorcy, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Dla korzystania z Serwisu Internetowego może być niezbędne spełnienie następujących wymogów technicznych przez Usługobiorcę: (1) komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (3) zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 5. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dlatego w celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

   3. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W PRZYCHODNIA-PRZEMYSL.PL

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Korzystanie z dostępnych Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.
 3. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  a. Treści.
 4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w niniejszym Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

   

   4. TREŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Serwis Internetowy jest portalem zawierającym Treści, do których dostęp jest bezpłatny.
 2. Korzystanie z Treści dostępne jest po przejściu do podstrony „Aktualności” Serwisu Internetowego zawierającej umieszczone Treści. Treści są dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych.
 3. Komentowanie Treści dostępne jest dla wszystkich Usługobiorców zgodnie z postanowieniami pkt. 5 Regulaminu.
 4. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Treści poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

   5. KOMENTARZE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Usługodawca udostępnia za pomocą Serwisu możliwość komentowania przez Usługobiorców Treści dostępnych w Serwisie. W ramach tej funkcjonalności Usługobiorca może wystawić swój subiektywny komentarz dotyczący danej Treści lub innego komentarza dostępnego w Serwisie. Możliwość komentowania zamieszczonych na stronie Treści dostępna jest dla każdego Usługobiorcy.
 2. Usługobiorca zamieszczający swój komentarz obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę zamieszczającego komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz  treści naruszających dobra osobiste. Aby dodać komentarz pod Treścią, należy podać następujące dane Usługobiorcy: imię oraz adres poczty elektronicznej, a następnie kliknąć przycisk „Opublikuj komentarz”. Komentarz pojawi się blogu Usługodawcy w momencie jego zaakceptowania.
 3. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania komentowania w tym poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
 4. W przypadku bezprawnych komentarzy lub komentarzy naruszających dobra osobiste danych osób Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takich komentarzy, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   6. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: media@przychodnia-przemysl.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania ze Przychodnia-przemysl.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

   7. PROCEDURA REKLAMACYJNA, ZGŁASZANIE NARUSZEŃ

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym lub Ustawie o Prawach Konsumenta.
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: media@przychodnia-przemysl.pl lub pisemnie na adres: ul. św. Jana Nepomucena 32, 37-700 Przemyśl.
 3. W razie jakichkolwiek naruszeń przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu przez pozostałych Usługobiorców, zaleca się niezwłoczne poinformowanie o tym zdarzeniu Usługodawcy. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca podejmie stosowne kroki w zakresie przewidzianym w punkcie 5. Regulaminu. Usługodawca może być także w przypadkach przewidzianych prawem zobowiązany do zawiadomienia odpowiednich organów ścigania.
 4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji lub innego zgłoszenia: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty (godziny) wystąpienia nieprawidłowości lub naruszenia; (2) pseudonimu (imienia) osoby, do której odnosi się zgłoszenie (jeśli zgłoszenie dotyczy naruszenia dokonanego przez innego Usługobiorcę); (3) oczekiwań osoby zgłaszającej reklamację; oraz (4) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

   8. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt 8. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących Konsumentami lub Firmami na Prawach Konsumenta.
 2. Usługodawca w celu spełnienia obowiązków informacyjnych wskazuje, że konsument na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Niezależnie od powyższego, Usługodawca informuje, że za pośrednictwem przychodnia-przemysl.pl nie zawiera z konsumentami żadnych umów, na podstawie których konsumenci obowiązani byliby do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych przetwarzanych przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy lub obowiązku ustawowego.
 4. Konsumenci mogą zrezygnować z korzystania ze strony Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych w każdej chwili i bez ponoszenia kosztów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

   9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących Konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego Konsumentem
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

   10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego Konsumentem ani niebędącego Firmą na Prawach Konsumenta.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

   11. PRAWA AUTORSKIE DO PRZYCHODNIA-PRZEMYSL.PL

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Przychodnia-przemysl.pl zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiany Regulaminu:

a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; wprowadzenia odpłatnych funkcji lub zmiany zasad odpłatności obecnych funkcji Serwisu; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

b. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na dotychczasowe działania Usługobiorcy w Serwisie Internetowym.

c. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu jakiejkolwiek umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia wynoszącym 15 dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący Konsumentem albo Firmą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Przychodnia-przemysl.pl

Il negozio online di steroidi https://italiafarmaci24.com/ fornisce una piattaforma conveniente per l'acquisto di farmaci che migliorano le prestazioni fisiche.

Wenn Sie hochwertige steroide kaufen bei der besten Online Apotheke, sollten Sie AnabolikaLegal aufsuchen und keine Kompromisse eingehen!

Przychodnia Optima w Przemyślu